آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس
HONEYWELL - SATRONIC

HONEYWELL - SATRONIC

HONEYWELL - SATRONIC logoهانیول (ساترونیک) یکی‌ بزرگترین تولیدکنندگان لوازم اندازه‌گیری، کنترل و ابزار دقیق در دنیا می‌باشد. محصولات کامل، با دوام و مورد اطمینان تولید شده توسط این شرکت آمریکائی، بهترین راه حل‌ها در زمینه راه اندازی، کنترل و تامین ایمنی‌ مشعل‌های گاز و گازوئیل را ارائه میدهند.

شیربرقی HONEYWELL - SATRONIC

شیربرقی گازHONEYWELL - SATRONIC logo

شیربرقی

شیربرقی گاز
شیربرقی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
شیربرقی گاز HONEYWELL - SATRONIC logo

شیربرقی

شیربرقی گاز
شیربرقی HONEYWELL - SATRONIC


موجود

رگولاتور HONEYWELL - SATRONIC

پرشرسوئیچ HONEYWELL - SATRONIC

پرشر سوئیچ هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ هانیول
پرشرسوئیچ HONEYWELL - SATRONIC


موجود

نازل گازوئیل HONEYWELL - SATRONIC

پمپ سوخت HONEYWELL - SATRONIC

رله وتایمر و دمپرمشعل HONEYWELL - SATRONIC

LKS 310 25 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

LKS 310 25 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
Honeywell N20010 دمپر سرو موتور هانیول مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

Honeywell N20010 دمپر سرو موتور هانیول مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
Honeywell N20010 دمپر سرو موتور هانیول مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

Honeywell N20010 دمپر سرو موتور هانیول مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
LKS 210 24 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترونHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

LKS 210 24 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
LKS 310 22 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

LKS 310 22 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
LKS 310 17 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

LKS 310 17 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
LKS 310 24 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترونHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

LKS 310 24 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
LKS 310 31 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

LKS 310 31 دمپر سرو موتور هانیول- کانکترون مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیول
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
DLG974 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

DLG974 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
Honeywell N20010 دمپر سرو موتور هانیول مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

Honeywell N20010 دمپر سرو موتور هانیول مشعل
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیول
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوزHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوز
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
رله تایمر هانیول مشعل ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوزHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوز
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
TMO 720 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

TMO 720 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
TMO720-4 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

TMO720-4 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
TMO 720 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

TMO 720 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
رله تایمر هانیول مشعل ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
رله تایمر مشعل هانیول ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود
موتور دمپر 10 نیوتون هانیول مدل S1024HONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

موتور دمپر 10 نیوتون هانیول مدل S1024
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
موتور دمپر 10 نیوتون هانیول مدل N1024HONEYWELL - SATRONIC logo

دمپرموتور

موتور دمپر 10 نیوتون هانیول مدل N1024
انواع دمپر موتور HONEYWELL - SATRONIC


موجود
DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیکHONEYWELL - SATRONIC logo

رله و تایمر مشعل

DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
رله وتایمرمشعل HONEYWELL - SATRONIC


موجود

چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC

Honeywell ML7425A6008 موتور شیر هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

Honeywell ML7425A6008 موتور شیر هانیول
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
C7027A1031 سنسور شعله هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

C7027A1031 سنسور شعله هانیول
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
MMZ 770 فتوسل چشم سنسور هانیول مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

MMZ 770 فتوسل چشم سنسور هانیول مشعل
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
Honeywell ML7425A6008 موتور شیر هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

Honeywell ML7425A6008 موتور شیر هانیول
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول سفید مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول سفید مشعل
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول آبی مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول آبی مشعل
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول آبی مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول آبی مشعل
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول قرمز مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول قرمز مشعل
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول قرمز مشعلHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

UVZ 780 فتوسل چشم سنسور هانیول قرمز مشعل
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود
C7027A1031 سنسور شعله هانیولHONEYWELL - SATRONIC logo

چشم الکترونیکی

C7027A1031 سنسور شعله هانیول
چشم الکترونیکی HONEYWELL - SATRONIC


موجود

فیلتر HONEYWELL - SATRONIC

تاسیسات HONEYWELL - SATRONIC

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation