آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

فیلتر

شرکت صنعت سازان پارس عرضه کننده انواع مخلوط کننده گازوهوا:
مخلوط های گازی در اکثر صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي ﮔﺎزي در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺮﺑﻮژن ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎز ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﻪ، ﮔﺎزﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﻏﯿﺮﻫﻮازي ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻧﺎﻻﯾﺰر ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ. مخلوط گازی همچنین در صنایع غذایی برای بهینه کردن مدت زمان ماندگاری مواد غذایی کاربرد ویژه ای دارد. گاز لیزر از جمله مخلوط های گازی است که کاربرد فراوان دارد. گاز لیزر صنعتی و گاز لیزر پزشکی ایگزایمر از مخلوط گازی استفاده میکنند. در ادامه بصورت مجزا در مورد مخلوط های گازی اشاره خواهیم نمود.

 فیلتر گازوگازئیل
فیلتر گازوگازئیل

  • مقالات

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation