آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

شیربرقی


Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 تدریجی  شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 تدریجی
شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 3/4 MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 1/2 MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 1/2
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 4 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 4 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تدریجی فلنج MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تدریجی فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1 تکضرب MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1 تکضرب
MADAS شیربرقی

موجود
Madas MVSP/1 DN25 1" شیر اطمینان گاز ماداس MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas MVSP/1 DN25 1" شیر اطمینان گاز ماداس
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تدریجی فلنج MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تدریجی فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4 MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4 MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4 MADAS شیربرقی

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
DMV-D 525/11 DMV-DLE 525/11 شیر برقی گاز دانگز تکضرب تدریجی ۴ اینج ۵۰۰ میلی بار  DUNGS شیربرقی

شیربرقی

DMV-D 525/11 DMV-DLE 525/11 شیر برقی گاز دانگز تکضرب تدریجی ۴ اینج ۵۰۰ میلی بار
DUNGS شیربرقی

موجود
LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز DUNGS شیربرقی

شیربرقی

LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
DUNGS شیربرقی

موجود
LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز DUNGS شیربرقی

شیربرقی

LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
DUNGS شیربرقی

موجود
LGV 507/5 *شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز DUNGS شیربرقی

شیربرقی

LGV 507/5 *شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD *شیر برقی گاز دانگز 1/2 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

شیربرقی

MVD *شیر برقی گاز دانگز 1/2 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 2 تکضرب فلنجی DUNGS شیربرقی

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 2 تکضرب فلنجی
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 11/2 تکضرب 360 میلی بار نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 11/2 تکضرب 360 میلی بار نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
شیر برقی کروم شولدر krom schroder شیربرقی

شیربرقی

شیر برقی کروم شولدر
krom schroder شیربرقی

موجود
BVA100Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر krom schroder شیربرقی

شیربرقی

BVA100Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر
krom schroder شیربرقی

موجود
BVA80Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر krom schroder شیربرقی

شیربرقی

BVA80Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر
krom schroder شیربرقی

موجود
CG35F05-VT2W شیر برقی کروم شرودر krom schroder شیربرقی

شیربرقی

CG35F05-VT2W شیر برقی کروم شرودر
krom schroder شیربرقی

موجود
شیربرقی قطع کن گاز۳/۴  شیربرقی

شیربرقی

شیربرقی قطع کن گاز۳/۴
شیربرقی

موجود
شیربرقی گاز طنین”۲ دو اینچ  شیربرقی

شیربرقی

شیربرقی گاز طنین”۲ دو اینچ
شیربرقی

موجود
شیربرقی گازطنین”۲دواینچ ۶۰پوند  شیربرقی

شیربرقی

شیربرقی گازطنین”۲دواینچ ۶۰پوند
شیربرقی

موجود
شیر ترموستاتیک دانفوس danfuss شیربرقی

شیربرقی

شیر ترموستاتیک دانفوس
danfuss شیربرقی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation