آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

��������������


Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 تدریجی  شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 تدریجی
شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 3/4 MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 1/2 MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 1/2
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 4 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 4 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تدریجی فلنج MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تدریجی فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1 تکضرب MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 1 تکضرب
MADAS شیربرقی

موجود
Madas MVSP/1 DN25 1" شیر اطمینان گاز ماداس MADAS شیربرقی

��������������

Madas MVSP/1 DN25 1" شیر اطمینان گاز ماداس
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تدریجی فلنج MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تدریجی فلنج
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4 MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4 MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4 MADAS شیربرقی

��������������

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
MADAS شیربرقی

موجود
DMV-D 525/11 DMV-DLE 525/11 شیر برقی گاز دانگز تکضرب تدریجی ۴ اینج ۵۰۰ میلی بار  DUNGS شیربرقی

��������������

DMV-D 525/11 DMV-DLE 525/11 شیر برقی گاز دانگز تکضرب تدریجی ۴ اینج ۵۰۰ میلی بار
DUNGS شیربرقی

موجود
LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز DUNGS شیربرقی

��������������

LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
DUNGS شیربرقی

موجود
LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز DUNGS شیربرقی

��������������

LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
DUNGS شیربرقی

موجود
LGV 507/5 *شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز DUNGS شیربرقی

��������������

LGV 507/5 *شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

��������������

MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

��������������

MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD *شیر برقی گاز دانگز 1/2 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

��������������

MVD *شیر برقی گاز دانگز 1/2 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

��������������

MVD شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 2 تکضرب فلنجی DUNGS شیربرقی

��������������

MVD شیر برقی گاز دانگز 2 تکضرب فلنجی
DUNGS شیربرقی

موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 11/2 تکضرب 360 میلی بار نرمالی بسته DUNGS شیربرقی

��������������

MVD شیر برقی گاز دانگز 11/2 تکضرب 360 میلی بار نرمالی بسته
DUNGS شیربرقی

موجود
شیر برقی کروم شولدر krom schroder شیربرقی

��������������

شیر برقی کروم شولدر
krom schroder شیربرقی

موجود
BVA100Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر krom schroder شیربرقی

��������������

BVA100Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر
krom schroder شیربرقی

موجود
BVA80Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر krom schroder شیربرقی

��������������

BVA80Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر
krom schroder شیربرقی

موجود
CG35F05-VT2W شیر برقی کروم شرودر krom schroder شیربرقی

��������������

CG35F05-VT2W شیر برقی کروم شرودر
krom schroder شیربرقی

موجود
شیربرقی قطع کن گاز۳/۴  شیربرقی

��������������

شیربرقی قطع کن گاز۳/۴
شیربرقی

موجود
شیربرقی گاز طنین”۲ دو اینچ  شیربرقی

��������������

شیربرقی گاز طنین”۲ دو اینچ
شیربرقی

موجود
شیربرقی گازطنین”۲دواینچ ۶۰پوند  شیربرقی

��������������

شیربرقی گازطنین”۲دواینچ ۶۰پوند
شیربرقی

موجود
شیر ترموستاتیک دانفوس danfuss شیربرقی

��������������

شیر ترموستاتیک دانفوس
danfuss شیربرقی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation