آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

�������� ��������������


S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.00 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.00 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.85 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.85 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.75 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.75 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.35 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.35 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.50 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.50 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.25 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.25 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 2.00 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 2.00 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.75 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.75 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.50 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.50 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.35 گالن مشعل danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.35 گالن مشعل
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.60 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.60 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.50 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.50 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.85 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.85 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 2.00گالن مشعل danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 2.00گالن مشعل
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.75گالن مشعل  نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.75گالن مشعل
نازل گازوئیل

موجود
نازل گازوئیل استیل هاگو 60 درجه مشعل  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل گازوئیل استیل هاگو 60 درجه مشعل
نازل گازوئیل

در حال ترخیص
نازل مشعل گازوییل مونارش  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل مشعل گازوییل مونارش
نازل گازوئیل

موجود
نازل مشعل گازوییل دانفوس Danfoss  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل مشعل گازوییل دانفوس Danfoss
نازل گازوئیل

موجود
نازل مشعل گازوییل مونارش Monarch  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل مشعل گازوییل مونارش Monarch
نازل گازوئیل

موجود
نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۱۵-۱۰ گالن ساعت  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۱۵-۱۰ گالن ساعت
نازل گازوئیل

موجود
نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۰.۷۵ گالن ساعت  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۰.۷۵ گالن ساعت
نازل گازوئیل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation